AGB

Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 
Indeks kart kolejowych nigdy nie ponosi odpowiedzialno?ci za bazy danych – podobnie jak utrata awarii. Mo?esz tl. Prawa autorskie do indeksu kolejowego i bilduploadfilter-inventor Prawa autorskie, nie masz strony/portalu, na którym mo?esz si? reklamowa?, nie mo?esz podrabia? portalu za pomoc? funkcji. Zasady i warunki Indeks kolejowy eBay stron trzecich. Zaakceptowa?e? to, poniewa? potrzebujesz konta w bazie danych kolejowych. W indeksie kolejowym dla osób trzecich eBay jeste? informowany i akceptujesz, ?e wszystko, co wybra?e? w indeksie kolejowym dla osób trzecich eBay z Twojego konta w indeksie kolejowym eBay, jest wysy?ane do nas, klikaj?c przycisk, masz artyku? (towary) na sprzeda? nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci i ?adnych kosztów. Po zaimportowaniu otrzymasz dziennik przedmiotów z serwisu eBay, które przes?a?e?. ?yczymy Ci bardzo dobrej sprzeda?y Twoich artyku?ów w serwisie eBay i indeksie kolejowym. Tutaj znajdziesz sekcj?, w której CSV jest importowany bezp?atnie przez wynalazc? filtra przesy?ania zdj??, Holgera Schmitz.Kategoria jest bezp?atna, ale za sztuk? cena = kwota sprzeda?y 6% kosztów do zap?acenia do kasy kolejowej Wszystko zgodnie z prawem i licencj? na obrazy, do których musisz mie? prawa licencyjne, które ju? reklamowa?e? na eBay.de, eBay.com. https://www.eisenbahnkartei.de/index.php?option=com_eisenbahnkartei&view=entrys&Itemid=100&catid=781 Mo?esz, mo?esz wypróbowa? obrazy, a filtr przesy?ania obrazów sprawdzi je za Ciebie, nie musisz zap?aci? za sprawdzenie. Rubryka to „Reklamy importu CSV wszystkich modeli kolei i akcesoriów (wszyscy reklamodawcy)” https://www.eisenbahnkartei.de/index.php?option=com_eisenbahnkartei&view=entrys&Itemid=100&catid = 1303 Je?li obraz uploadfilter-Erfinder.de jest importowany przez nas z indeksem kolejowym eBay Export po zatwierdzeniu, wtedy nie b?dzie obrazu w og?oszeniach kategorii, ale do 9 obrazów reklamowych, je?li s? one dozwolone przez upload indeksu kolejowego filtr, mo?na zobaczy? w og?oszeniu w og?oszeniu pod adresem https://www.eisenbahnkartei.de/index.php?option=com_eisenbahnkartei&view=entrys&Itemid=100&catid=1303 Masz inne przedmioty poza modelami poci?gów? Reklamujesz inne artyku?y w rubryce (dozwolone równie? bez EISNBAHNKATEI eBay IMPORT). Modele kolejowe i modele samochodów I Warhammer Bestgrave --- BIERZ TYLKO REKLAM? Co chcesz wiedzie?, krótko opisane! EISENBAHNKARTEI nie ponosi odpowiedzialno?ci za dane i wideo w reklamie, które s? umieszczane online przez zarejestrowane osoby. CTRL + F = op?aty za wyszukiwanie lub % lub koszty, tre?ci dla doros?ych, licencje lub filtry, dodaj tag. eBay: podatek obrotowy równie? od sprzeda?y prywatnej? Nie tylko w serwisie eBay, ale tak?e na platformach internetowych! Warunki Ogólne warunki indeksu kolejowego Holger Schmitz I. Korzystanie z serwisu Poni?sze ogólne warunki (OWH) Holger Railway Index Schmitz (dalej akta kolejowe), Oleanderstr. 75, 50127 Bergheim, reguluj? wspó?prac? i u?ytkowanie Zainteresowane strony, które odwiedzaj? strony www. Eisenbahnkartei.de dost?p. Nasze ogólne warunki maj? zastosowanie wy??cznie, sprzeczne warunki U?ytkownicy nie maj? wa?no?ci. Inne warunki b?d? mia?y zastosowanie tylko Cz??? umowy, je?li twój rejestr kolejowy Wa?no?? w indywidualnych przypadkach zosta?a wyra?nie uzgodniona na pi?mie. § 1 zawarto?? serwisu: Indeks kolejowy nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za aktualno??, poprawno?? lub kompletno?? lub jako?? lub inna zawarto?? Teksty, zdj?cia, dane kontaktowe lub inne dostarczone przez og?oszeniodawc? Informacja. Za poprawno?? Wy??czn? odpowiedzialno?? za informacje s?owne i obrazowe ponosi og?oszeniodawca. Indeks kolejowy zastrzega sobie prawo do zmiany cz??ci Zmiana stron lub ca?ej oferty bez uprzedzenia dodaj, usu? lub opublikuj czasowo lub na sta?e. § 2 linki i odno?niki: Linki do stron internetowych osób trzecich w kontek?cie indeksu kolejowego odnosz? si? do Zagranica w indeksie kolejowym. Nie jeste? Oferty z indeksu kart kolejowych, ale odniesienie do innych stron internetowych, indeks kart kolejowych tworzy tre?ci na podstawie takich Strony internetowe s? dost?pne, nie s? w?asno?ci?, a ich dost?pno?? jest zewn?trzna Strony internetowe nie s? odpowiedzialne ani odpowiedzialne. § 3 prawa autorskie i ochrona znaków towarowych Prawa autorskie tworz? strony internetowe. Oto jest zw?aszcza, ale nie wy??cznie, Grafika, layout, kolorystyka, integracja grafiki w ca?o?ciowy layout, Obrazy komputerowe, logo, projektowanie stron internetowych lub inne elementy projektu oraz prawa autorskie na stronie jak Praca z baz? danych zgodnie z § 4 Abs.2 UrhG i as Baza danych zgodnie z § 87 a UrhG. Wyra?nie zaznaczamy, ?e obrazy zawarte na stronie odpowiadaj? Mo?e podlega? prawom autorskim osób trzecich. § 4 Gwarancja Indeks kolejowy nie przejmuje ?adnej gwarancji za nieprzerwan? prac? Dost?pno?? strony internetowej. Warunki § Odpowiedzialno?? 5 Roszczenia odszkodowawcze wobec rejestru kolejowego s? niezale?ne od art naruszenie obowi?zków, w tym wykluczone dzia?anie nieuprawnione, chyba ?e umy?lne lub ra??ce niedbalstwo zosta? sprzedany. W przypadku naruszenia zasadniczych Eisenbahnkartei ponosi odpowiedzialno?? za wszelkie zaniedbania, ale tylko do wysoko?ci przewidywalne szkody. ten Powy?sze ograniczenia odpowiedzialno?ci i wy??czenia nie maj? zastosowania do szkody od krzywdy do ?ycia, do cia?a lub zdrowie. O ile odpowiedzialno?? jest wy??czona lub ograniczona, dotyczy to równie? pracowników Pracownicy, przedstawiciele i Zast?pcy agentów rejestru kolejowego. §5a Co nale?y rozumie? przez znies?awienie i naruszenie dobrego imienia? O?wiadczenia godz?ce w reputacj?, takie jak znies?awienie lub znies?awienie, nale?? do przest?pstw przeciwko honorowi, uregulowanych w §§ 185 i nast?pnych StGB. Skarga karna Uszkodzenie reputacji jako znies?awienie lub znies?awienie s? przest?pstwami z Kodeksu karnego i tym samym daj? pokrzywdzonemu mo?liwo?? zg?oszenia sprawcy np. na policj?, ale tak?e do prokuratury. W przypadku naruszenia dobrego imienia przewo?nika nale?na kwota zostanie naliczona. W przypadku naruszenia ogólnych dóbr osobistych poszkodowany ma zawsze prawo do zaprzestania konkretnego naruszenia prawa, które wynika z § 1004 ust. Prawo do zaprzestania ma na celu zaniechanie w przysz?o?ci z?o?enia pewnych o?wiadcze? lub innych dzia?a? naruszaj?cych dobra osobiste. W wi?kszo?ci przypadków sprawca naruszenia zobowi?zuje si? do z?o?enia o?wiadczenia o zaniechaniu, w którym o?wiadcza, ?e ??w przysz?o?ci powstrzyma si? od niektórych nieprawdziwych lub obra?liwych stwierdze? lub np. zamie?ci zdj?cia przedstawiaj?ce pokrzywdzonego. W szczególno?ci istnieje równie? prawo do zaprzestania dzia?alno?ci w przypadku tak zwanej obra?liwej krytyki. Mówi si? o takichgdy s?dy warto?ciuj?ce maj? na celu jedynie poni?enie osoby trzeciej w opinii publicznej i znies?awienie jej. Nie chodzi o konstruktywn? krytyk? z odniesieniem do faktów, ale o ujawnienie i pot?pienie danej osoby. Takie s?dy warto?ciuj?ce nie s? obj?te wolno?ci? wypowiedzi art. Prawo do zaniechania z powodu naruszenia ogólnych dóbr osobistych wymaga zawsze ryzyka powtórzenia si? lub ryzyka pierwszej kontroli w zwi?zku z naruszeniem prawa. Domniemywa si? ryzyko powtórzenia, je?eli ju? dosz?o do naruszenia prawa.Ryzyko powtórzenia si? obejmuje nie tylko konkretne naruszenie prawa, ale tak?e podstawowe akty naruszenia. W przypadku powa?nych narusze? dóbr osobistych istnieje równie? roszczenie o zado??uczynienie za szkod? niemaj?tkow? oprócz opisanej szkody materialnej. Niematerialne roszczenie o odszkodowanie pieni??ne wynika z § 823 ust?p 1 BGB w zwi?zku z art. Oprócz funkcji odszkodowawczej funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.ale tak?e podstawowe akty naruszenia. W przypadku powa?nych narusze? dóbr osobistych istnieje równie? roszczenie o zado??uczynienie za szkod? niemaj?tkow? oprócz opisanej szkody materialnej. Niematerialne roszczenie o odszkodowanie pieni??ne wynika z § 823 ust?p 1 BGB w zwi?zku z art. Oprócz funkcji odszkodowawczej funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.ale tak?e podstawowe akty zranienia. W przypadku powa?nych narusze? dóbr osobistych istnieje równie? roszczenie o zado??uczynienie za szkod? niemaj?tkow? oprócz opisanej szkody materialnej. Niematerialne roszczenie o odszkodowanie pieni??ne wynika z § 823 ust?p 1 BGB w zwi?zku z art. Oprócz funkcji odszkodowawczej funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.W przypadku powa?nych narusze? dóbr osobistych istnieje równie? roszczenie o zado??uczynienie za szkod? niemaj?tkow? oprócz opisanej szkody materialnej. Niematerialne roszczenie o odszkodowanie pieni??ne wynika z § 823 ust?p 1 BGB w zwi?zku z art. Oprócz funkcji odszkodowawczej funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.W przypadku powa?nych narusze? dóbr osobistych istnieje równie? roszczenie o zado??uczynienie za szkod? niemaj?tkow? oprócz opisanej szkody materialnej. Niematerialne roszczenie o odszkodowanie pieni??ne wynika z § 823 ust?p 1 BGB w zwi?zku z art. Oprócz funkcji odszkodowawczej funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.2 ust.1, 1 ust.1 GG i mog? by? brane pod uwag?, je?eli niedogodno?ci wynikaj?ce z naruszenia dóbr osobistych nie mog? by? odpowiednio wyrównane w inny sposób. Poza funkcj? odszkodowawcz? funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa.2 ust.1, 1 ust.1 GG i mog? by? brane pod uwag?, je?eli niedogodno?ci wynikaj?ce z naruszenia dóbr osobistych nie mog? by? odpowiednio wyrównane w inny sposób. Poza funkcj? odszkodowawcz? funkcja roszczenia o odszkodowanie pieni??ne polega przede wszystkim na zaspokojeniu poszkodowanego. Ale celem jest równie? wywarcie znacz?cego efektu prewencyjnego w odniesieniu do przysz?ych narusze? prawa. § 6 ochrona danych Wszystkie dane osobowe b?d? traktowane jako poufne. Jeden Nast?puje przekazywanie danych przez indeks kolejowy nie odby?o. W szczególno?ci ?adne dane nie s? przekazywane w celach reklamowych. Indeks kolejowy daje reklamodawcom lub innym Kontakty klientów i dane osobowe tylko o reklamodawcach lub innych klientach wiadomo, czy jest to ustawowe Obowi?zek istnieje. Niew?a?ciwe wykorzystanie materia?u graficznego wy?wietlanego na stronie internetowej przez osoby trzecie nie mo?na wykluczy? Wola. § 6 a ochrona danych a 2) Ochrona danych eBay - eBay eksport / import indeksu kolejowego eBay Niemcy Ochrona danych eBay informuje eBay o ochronie danych Pliki .CSV mog? zawiera? tylko artyku?y do ??modeli kolejowych i akcesoria. Ka?de og?oszenie - artyku? tylko 6% ca?kowitej kwoty sprzeda?y wed?ug importowanego raportu. + Opcjonalnie 0,15 € za og?oszenie, przycisk kup w og?oszeniu p?atny. Musisz si? w tym celu zarejestrowa? i mie? konto w Billingmaker Payment EISENBAHNKARTEI nadal bez specjalisty ds . sprzeda?y . Od 20.04.2021 - do - 28.06.2021 za ka?de og?oszenie / artyku? + przycisk p?atno?ci w og?oszeniu, op?ata przy imporcie z plikiem .csv 3% ca?kowitej kwoty sprzeda?y wszystkich importowanych og?osze? / artyku?ów, + ka?dy og?oszenie 0,15 € za przycisk zakupu "kup z obowi?zkiem zap?aty" Importuj eBay i Importuj hood.de Przyk?ad: W sumie umieszczono 6 og?osze? o warto?ci 429,38 EUR. 429,38 + 3% = op?ata 12,88 € + 6 wk?adek z przyciskiem p?atno?ci (6 * 0,10 € = 0,60 € ??czna op?ata 12,88 € + 0,60 = 13,48 € i nieReklama 4,00 € + przycisk p?atno?ci 3,50 € ! Og?oszenia inserierte (importowane) hood.de nie maj? zdj?cia kategorii w indeksie karty kolejowej, ale zdj?cie kolei.Og?oszenia maj? zdj?cia z eBay lub hood. Warunek "TYLKO DO IMPORTU CSV". § 7 Zmiany Ogólnych Warunków Railroad index zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www. Eisenbahnkartei.de te? obecny. W przypadku wszystkich aktualnych umów warunki przed Zmiana. § 8 Klauzula salwatoryjna Je?eli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu oka?? si? lub stan? si? nieskuteczne, Skuteczno?? pozosta?ych przepisów nie ma na to wp?ywu. Zamiast bezskutecznych postanowie? strony stan? si? jedno?ci? Uzgodnij przepis zast?pczy, który odpowiada bezskuteczne postanowienia s? jak najbardziej zbli?one do zamierzonego celu. II. Ogólne warunki dla reklamodawców niniejsze ogólne warunki (OWH) maj? zastosowanie do wszystkich umów z Holger Schmitz (dalej akta kolejowe), Oleanderstrasse 75, 50127 Bergheim. Bez zgody na regulamin mo?emy korzysta? z Twojego Niestety nie akceptuj? og?oszenia. ten Wa?no?? wszelkich sprzecznych ogólnych warunków klienta jest wyra?nie wykluczony. Warunki § 1 Zakres Indeks kart kolejowych udost?pnia na obs?ugiwanej przez ni? platformie internetowej www. Produkty i us?ugi Eisenbahnkartei.de sektor kolejowy, czyli zwi?zki kolejowe, wspólnoty kolejowe, Zrzeszenia kolejowe osób niepe?nosprawnych, szko?y kolejowe, Bran?a kolejowa, artyku?y kolejowe, imprezy kolejowe, bary kolejowe, Hotele kolejowe. Indeks kart kolejowych oferuje U?ytkownicy w szczególno?ci: Tworzenie / zamieszczanie og?osze? w wymienionych obszarach Dost?p do naszych baz danych dodatkowa mo?liwo?? umieszczenia banerów reklamowych. § 2 zawarcie umowy 1. Indeks kolejowy zapewnia publikacj? danych do og?oszenia na ka?dym okre?lonych warunkach. Klient og?oszenia akceptuje t? ofert?, zamieszczaj?c zdj?cia lub po tej masce przycisk „Reklama zestaw ". Tworzy to umow? o w??czenie i ?wiadczenie tre?ci wprowadzone przez klienta w a Baza danych i jej odzyskiwanie wed?ug jednej z kategorii oferty online Zamkni?te. Akta kolejowe s? równie? prawo do udost?pniania tre?ci w bazie danych przestrzennie i czasowo oraz Liczba do ograniczenia, a tak?e zawarto?? z bazy danych. W szczególno?ci Eisenbahnkartei zastrzega sobie prawo do: Teksty reklam w stosunku do ich tre?ci sprawdzi? i odmówi? publikacji, je?li tre?? og?oszenia jest przeciwna zakazy prawne lub urz?dowe lub wykroczenia przeciwko moralno?ci lub publikacja dla indeksu kolejowego inne powody s? nieuzasadnione, przy czym Rejestr kolei nie ma jednak obowi?zku tego sprawdza?. Niedopuszczalne tre?ci mo?na uzyska? z indeksu kolejowego bez uprzedniego powiadomienia klienta w ca?o?ci lub w cz??ci z bazy danych usuni?te lub dezaktywowane. § 3 Us?ugi z rejestru kolejowego 1. Klient mo?e w zasadzie nieograniczon? liczb? reklam w publikowa? w ró?nych sekcjach. Klient ma samo og?oszenie w formie wej?ciowej podanej przez indeks kolejowy wej??. Po wej?ciu klient b?dzie wy?wietlacz jest podsumowany, tak jak w ofercie internetowej z indeksu kolejowego jest przestawiony. Indeks kart kolejowych to Udost?pnij reklam? potencjalnym klientom w Internecie, umieszczaj?c reklam? na opublikowanych na swojej stronie internetowej. Warunki 2. Reklamy b?d? publikowane przez czas nieokre?lony do dnia: Klienci lub z rejestru kolejowego dezaktywowane lub usuni?te. Rejestr kolejowy jest u?ywany tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona przyczyna Przesta? publikowa? og?oszenie. 3. Klient mo?e w ka?dej chwili dezaktywowa? swoj? reklam? online. Dla nie prze??czanych Reklamy nie s? p?atne. Indeks kolejowy jest uprawniony do rozwi?zania odpowiedniego stosunku umownego w okresie czterech Tygodnie do anulowania. Podczas ustawiania tego W ofercie internetowej istnieje nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia. Inne prawa do nadzwyczajne rozwi?zanie pozostaje z tego nietkni?ty. 4. Po zamieszczeniu og?oszenia indeks kolejowy nie ma obowi?zku podawania aby zapisa? opublikowan? reklam? lub do przechowywania w innym miejscu. 5. Indeks kolejowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych us?ugach w takim zakresie, Zmiany nie zmieniaj? podstawowych us?ug i s? rozs?dne dla klienta, bior?c pod uwag? interesy klienta. § 4 ceny i rozliczenia Mo?esz równie? reklamowa? si? jak zwykle indywidualnie.Reklama od kwoty sprzeda?y od 0 do 9,99 € kosztuje 0,85 € / za reklam?, a tylko 6% od kwoty sprzeda?y 10,00 €. Pierwsza edycja na reklam? kosztuje 10%, a potem jest bezp?atna dla tej samej reklamy. Podczas edycji reklamy nale?y równie? wgra? istniej?ce obrazy (ka?dy nie wi?kszy ni? 1,6 Mb), w przeciwnym razie ich nie b?dzie! Je?li og?oszenie zostanie umieszczone z kuponem rabatowym, podczas edycji og?oszenia zostanie naliczone 10% kwoty sprzeda?y. Podczas edycji reklamy nale?y równie? wgra? istniej?ce obrazy (ka?dy nie wi?kszy ni? 1,6 Mb), w przeciwnym razie ich nie b?dzie! 1. Og?osze? dotyczy aktualny cennik z dnia z?o?enia zamówienia przez klienta Indeks kolejowy, oferta internetowa firmy Indeks kolejowy jest publikowany i mo?na go przegl?da?. Indeks kolejowy ma prawo do Zwi?ksz ceny. Klient otrzymuje Podwy?ki cen i data wej?cia w ?ycie s? komunikowane na pi?mie. Klient jest uprawniony do przed?u?enia umowy do Wyga?ni?cie dnia wej?cia w ?ycie podwy?szenia, je?eli podwy?szenie wynosi 5% lub wi?cej oryginalnej ceny sprawy. Wypowiedzenie nast?puje w szczególno?ci poprzez dezaktywacj? lub usuni?cie odpowiedni? reklam?. Korzystam z regulacji dla ma?ych firm (§ 19 Abs. 1 UStG) i m?drze w zwi?zku z tym brak podatku od sprzeda?y na fakturach osobno. 2. Rozliczenie odbywa si? przelewem bankowym lub elektronicznym poleceniem zap?aty. ten P?atno?? nast?puje natychmiast po wej?ciu do Up?ywaj? terminy publikacji og?oszenia. 3. Og?oszenie aktywuje si? natychmiast po jego wprowadzeniu i mo?na je ogl?da? online. Je?li w ci?gu 7 dni roboczych po Ksi?gowanie online paragonu nale?nej kwoty na konto Pliki kolejowe nie Warunki mo?na nagra?, to b?dzie Lista usuni?ta i usuni?ta z bazy danych. 4. Klient jest uprawniony do potr?cenia roszcze? wzajemnych tylko wtedy, gdy: Roszczenia wzajemne prawnie ustanowione lub nie by?y kwestionowane. 5. Klient wyra?a zgod? na wystawianie faktur w niezb?dnym zakresie elektronicznie. 6. Je?eli przy uiszczeniu op?at za pomoc? polecenia zap?aty zwracasz obci??enia naros?y, to indeks karty kolejowej oblicza jeden Op?ata manipulacyjna w wysoko?ci 9,80 EUR za polecenie zap?aty plus for Op?aty bankowe ponoszone przez rejestr kolejowy. § 5 Obowi?zki klienta 1. Klient ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za zamieszczane przez siebie tre?ci. 2. Ustawienie tre?ci w bazie danych wyznacza nieograniczone Zdolno?? prawna klienta z wyprzedzeniem. Przed zadaniem Klient musi si? zarejestrowa?, aby wy?wietla? lub publikowa? tre?ci Zostawi?. Klient jest zobowi?zany przy rejestracji dostarczanie prawdziwych informacji. 3. Klient zobowi?zuje si? do dbania o to, aby rzeczy przez niego ustawione i dla: Publikowanie udost?pnionych tre?ci i Teksty reklam s? kompletne, a wszystkie informacje zgodne ze stanem faktycznym. Klient wi??e si? ze wszystkimi na przysz?o?? Dostarczenie kontrahentowi niezb?dnych informacji w jego powiadomieniu. Reklamy mo?e, je?li jest oferowana przez rejestr kolejowy, by? zilustrowane zdj?ciami. Te zdj?cia s? dozwolone tylko dla obiektu o nazwie w og?oszeniu przedstawia?. To nie jest dozwolone na miejscu zdj?cia przedmiotu oferowanego w og?oszeniu do innych grafik lub obrazów publikowa?. Zabronione jest równie? u?ywanie manipulowa? ustawionymi zdj?ciami w dowolny sposób. Klient zapewnia, ?e w posiadaniu niezb?dnych Prawa autorskie do u?ytkowania i korzystania z zestawu obrazów s? i jest zobowi?zany do ewidencji kolejowej za Roszczenia odszkodowawcze osób trzecich wynikaj?ce z publikacji zdj?cia. 4. Ustawienia tre?ci przez klienta w imieniu osób trzecich bez ich uprzednia, wyra?na zgoda niedopuszczalny. W szczególno?ci nie Numery telefonów lub adresy w bazie danych mo?e by? ustawiony. 5. Niedopuszczalna jest celowa b??dna kategoryzacja przez klienta. Indeks kolejowy zastrzega sobie prawo do z?ego Og?oszenia zamieszczone w rubryce bez uprzedniego powiadomienia klienta pod w odpowiedniej rubryce. Warunki 6. Klient zobowi?zany jest do niepublikowania sprzecznych z prawem tre?ci reklamowych obowi?zuj?ce przepisy (prawo karne, Narusza? prawo konkurencji, prawa autorskie itp.) lub narusza? prawa osób trzecich (prawa do imienia i nazwiska, prawa osobiste, prawa do znaków towarowych itp.). Klient dostarcza akta kolejowe ewentualnych roszcze? Osoby trzecie, które ze wzgl?du na tre?? opublikowanego Reklama (lub zdj?cia) s? zapewnione, ca?kowicie bezp?atne i przejmuj? kontrol? koszty poniesione w ewidencji kolejowej niezb?dn? obron? prawn?. 7. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, ?e wszelkie przesy?ane pliki s? wolne od wirusów. Pliki z wirusami mog? usuwa? pliki kolejowe, bez przys?uguj?cych klientowi jakichkolwiek roszcze? z tego tytu?u. Indeks kolejowy jest zarezerwowany Roszczenia o odszkodowanie z tytu?u wirusów Szkody przed. 8. Szczegó?y numerów telefonów serwisowych, ich wybór po?rednio lub bezpo?rednio ze specjalnymi op?atami dla dzwoni?cego jest pod??czony, w szczególno?ci numery telefonów o numerze kierunkowym „0190” i lub „0900” jest niedozwolone. Odpowiednie informacje mog? zosta? wykre?lone z rejestru kolejowego oraz do trwa?ego wykluczenia Klienci z dost?pu do oferty Prowad? rejestry kolejowe. § 6 Odpowiedzialno?? za tre?? reklam Indeks kolejowy nie ma obowi?zku sprawdzania tre?ci og?oszenia pod k?tem dopuszczalno?ci prawnej oraz za ewentualne naruszenie Sprawd? prawa osób trzecich. Plik karty kolejowej otrzymuje wiedz? o niedopuszczalnym Tre?? lub jakiekolwiek naruszenia prawa s? uprawnieni, wed?ug w?asnego uznania, do wy?wietlenia reklamy w ca?o?ci lub w cz??ci bez; wcze?niejsze powiadomienie klienta usun?? lub zablokowa? dost?pno?? og?oszenia. Skre?lenie jest szczególnie nast?pnie maj? miejsce, gdy tekst reklamy lub inne przesy?ane dane maj? tre?ci niezgodne z prawem lub nieodpowiednie, prawa osób trzecich naruszaj?, a tak?e naruszaj? niniejsze warunki naruszone. Indeks kart kolejowych równie? ma prawo do tych wype?nie? bez wcze?niejszego powiadomienia Og?oszenie tre?ci indywidualnej lub indywidualnej Usu? fragmenty tekstu reklamy z reklamy. Klient mo?e z tego nie ma ?adnych roszcze? przeciwko Zg?o? si? do rejestru kolejowego. Warunki § 7 ochrona danych Dane osobowe gromadz?, przetwarzaj? lub wykorzystuj? indeks kolejowy tylko wtedy, gdy: jest prawnie dozwolone lub je?li u?ytkownik wyrazi? wyra?n? zgod?. Zbieranie, przetwarzanie i Wykorzystanie danych, te dotycz?ce uzasadnienia, projektowania tre?ci lub zmiany a Wymagane s? stosunki umowne (tzw. dane inwentaryzacyjne) oraz umo?liwiaj? korzystanie z teleus?ug i ich rozliczanie (tzw. Dane dotycz?ce u?ytkowania i rozlicze?). Dane rozliczeniowe - w razie potrzeby dla pojedynczych odbitek próbnych - mog? równie? po zako?czeniu wykorzystanie do celów rozliczeniowych s? zapisywane, ale maksymalnie przez 6 miesi?cy. W ramach przetwarzania Windykacja przekazuje dane rozliczeniowe do indeksu kolejowego tylko w zakresie niezb?dnym do naliczenia op?aty. Powinien by? Istnieje podejrzenie nadu?ycia Kartoteka kolejowa jest uprawniona do przechowywania Twoich danych przez prawnie dopuszczalny okres 6 Miesi?ce do zaoszcz?dzenia. Klient wyra?a zgod? na to elektroniczne przetwarzanie danych poprzez przes?anie danych wyra?nie do. Klient ma prawo do swojego Cofn?? swoj? zgod? w dowolnym momencie ze skutkiem na przysz?o??. Klient jest równie? uprawniony po pisemnym lub elektroniczne powiadomienie indeksu kolejowego o istnieniu i zakresie jego przegl?da? zapisane dane. § 8 Odpowiedzialno?? za wady / Gwarancja 1. Indeks Kolejowy nie jest stron? ani przedstawicielem ?adnej strony ani agentem w razie potrzeby mi?dzy klientami zamkni?te oferty. Indeks kolejowy nie bierze odpowiedzialno?ci za rozpocz?cie umowy, zawarcie umowy i wykonanie umowy. 2. Indeks kolejowy nie gwarantuje poprawno?ci i kompletno?ci informacje dostarczone i z?o?one Deklaracje a to?samo?? i integralno?? klientów. 3. Indeks kolejowy nie ponosi odpowiedzialno?ci za wady techniczne, szczególnie dla sta?ego i nieprzerwanego Dost?pno?? bazy danych i jej zawarto?ci lub dla pe?nej i Bezb??dne odwzorowanie klienta w reklamie opublikowane tre?ci. Warunki 4. W przypadku nieprawid?owej publikacji og?oszenia, za które odpowiada indeks kolejowy, klient ma prawo do Obni?enie p?atno?ci w rozs?dnym zakresie lub prawo do publikacji bezb??dna reklama zast?pcza, o ile B??dy wp?ywaj? na cel reklamy. Czy wy?wietlacz zamienny jest ponownie? wadliwy lub pozostawia dostarczony jej wykaz kart kolejowych rozs?dny termin publikacji og?oszenia zast?pczego bez rezultatu wygasa, klient mo?e odst?pi? od umowy reklamowej wycofa? lub zmniejszy? jego p?atno??. 5. Je?eli umowa reklamowa jest obopóln? transakcj? handlow?, Klient zobowi?zuje si? do prze??czenia Natychmiast sprawd? og?oszenie pod k?tem poprawno?ci i kompletno?ci oraz wyst?puj?cych b??dów si? w maskach wej?ciowych popraw, napraw. Je?li z przyczyn nieprawid?owe lub niekompletne zg?oszenie nale?y zrobi?, rejestr kolejowy reprezentowa?, klient niezw?ocznie powiadomi rejestr kolejowy o wszelkich usterkach. Oczywiste wady nale?y niezw?ocznie zg?asza? po pierwszej publikacji pozostaj? tylko rozpoznawalne lub ukryte wady zaraz po ich odkryciu do wy?wietlenia. Je?eli ogl?dziny i/lub zg?oszenie wad nie zostan? przeprowadzone w odpowiednim czasie, zg?oszenie ma zastosowanie zatwierdzone jako wolne od wad. Tego Mo?liwo?? zmiany wy?wietlacza przez klienta w dowolnym momencie pozostaje niezrównana. 6. W przypadku utraty tre?ci og?oszenia lub innych danych, Klient: Natychmiastowe powiadomienie rejestru kolejowego i o godz Zainteresowany ponownym umieszczeniem og?oszenia. Klient nie jest uprawniony Wykorzystanie indeksu kolejowego jako zewn?trznej kopii zapasowej danych. W zwi?zku z tym strony zgadzaj? si?, ?e klient jest zawsze w stanie mie? Dane og?oszenia bez kosztów dla indeksu kolejowego odtwarza?, a w przypadku utraty danych na w?asny rachunek wykona. Kartoteka kolejowa znajduje si? na godz. Traktuj bazy danych z niezb?dn? staranno?ci? i tworzy? kopie zapasowe danych w odpowiednich odst?pach czasu. 7. Odpowiedzialno?? indeksu kolejowego jest ograniczona do rozs?dnych stara? mo?liwe przywrócenie wy?wietlacza kopie zapasowe danych. § 9 odpowiedzialno?? 1. Teksty reklamowe publikowane przez Eisenbahnkartei s? tre?ciami zewn?trznymi, dla których Rejestr kolejowy nie ponosi odpowiedzialno?ci. dla tre?? og?oszenia, w szczególno?ci za jej poprawno?? i dopuszczalno?? prawn? Klient ponosi wy??czn? odpowiedzialno??. Indeks kolejowy podaje jedynie wymagania techniczne dotycz?ce przesy?u Dost?pne teksty reklamowe stron trzecich. Warunki 2. Odpowiedzialno?? indeksu kolejowego jest wy??czona, chyba ?e jest to umy?lne lub ra??cego niedbalstwa ze strony Indeks kolejowy lub ich prawni przedstawiciele lub ich zast?pcy, lub narusza istotne zobowi?zanie umowne zrobi?bym. W przypadku naruszenia istotnego zobowi?zania umownego, odpowiedzialno?? Indeks kolejowy na umowie-typowy przewidywalne szkody ograniczone. Zamieszczanie (w tym przesy?anie) tre?ci dla doros?ych jest zabronione. W przypadku naruszenia, jest skarga, a reklamodawca musi zap?aci? wszystkie koszty prawników, s?dów i inne koszty! 3. Wska?nik kolejowy wskazuje, ?e nie ma wp?ywu na projekt i zawiera tre?ci linkowanych witryn osób trzecich. Dlatego wyra?nie dystansuje si? od wszelkich tre?ci na wszystkich powi?zanych stronach internetowych Strony zewn?trzne na stronie g?ównej Indeks kolejowy. § 10 uniewa?nienie / termin W przypadku umów sprzeda?y zawieranych na odleg?o?? (§ 312b BGB) odpowiedzialno??, je?li jest konsumentem, ponosi klient Prawo do odst?pienia od umowy zgodnie z §§ 312d Abs.1 S.1 BGB w po??czeniu z 355 BGB. Mo?e z?o?y? o?wiadczenie o zawarciu umowy w ci?gu dwóch tygodni bez podania uzasadnienia w formie tekstowej (np. List, fax, e-mail). Bieg terminu rozpoczyna si? najwcze?niej z chwil? otrzymania tej dyspozycji. Do Przestrzeganie okresu karencji jest wystarczaj?ce terminowe wys?anie odwo?ania. Odwo?anie nale?y przes?a? do „Eisenbahnkartei” Holger Schmitz ´pod nadrukiem podany adres lub numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku skutecznego odwo?ania obustronnie otrzymane korzy?ci zwrot i wszelkie wyp?acone korzy?ci podda? si?. Czy konsument mo?e przes?a? nam otrzyman? us?ug? w ca?o?ci lub w cz??ci? nie lub tylko w gorszym stanie oddaj nam, ten ostatni musi nam w razie potrzeby zrekompensowa? warto??. Konsument mo?e: unikn?? obowi?zku wyp?aty odszkodowania do nie u?ywa rzeczy jak w?a?ciciel i nie robi wszystkiego, co do niego nale?y Os?abiona warto??. Prawo do odwo?ania wygasa przedwcze?nie, je?eli rejestr kolejowy rozpoczyna si? wraz z wykonaniem Us?uga ekspresowa Wyra?enie zgody przez Konsumenta rozpocz??o si? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy lub Konsument sam to zainicjowa? (np. przez Pobieraj, przesy?aj, reklamuj itp.). Warunki § 11 Zmiany warunków ogólnych 1. Indeks Kolejowy zastrzega sobie prawo do zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków w ka?dym czasie zmieni?. Zmienione warunki maj? wtedy zastosowanie zasadniczo dla stosunków umownych zawartych od momentu zmiany. 2. Indeks kolejowy ma prawo do zmiany swoich warunków, tak?e ze skutkiem dla dotychczasowych relacji zmieni? w tym przypadku klient mo?e sprzeciwi? si? zmianie w ci?gu dwóch tygodni od otrzymania zmienionego regulaminu. Je?li klient nie wyrazi sprzeciwu w ci?gu dwóch Tygodnie po publikacji zmienione warunki obowi?zuj? jako przyj?ty. 3. W przypadku terminowego wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec zmienionego Regulamin, do którego Eisenbahnkartei jest uprawniony rozwi?za? dotychczasow? umow? z klientem w momencie, w którym Wchodzi w ?ycie zmiana. Odpowiednia tre?? klientów s? nast?pnie usuwane z bazy danych. Klient nie mo?e nic z tego uzyska? Roszczenia wobec rejestru kolejowego dochodzone robi?. § 12 ró?ne Miejscem wykonania jest 50126 Bergheim Erft. Dla niniejszych warunków u?ytkowania i ca?ego stosunku prawnego mi?dzy Prawo dotyczy u?ytkowników i rejestrów kolejowych Republiki Federalnej Niemiec z wy??czeniem niemieckiej kolizji praw. Powinnam poszczególne postanowienia tego Warunki u?ytkowania s? lub stan? si? niewa?ne lub niekompletne, wa?no?? pozostaje pozosta?e warunki u?ytkowania nietkni?ty. Niewa?ne lub niekompletne postanowienie zostanie zast?pione lub uzupe?nia ekonomicznie po??dane Wynik jest najbli?szy. Miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów powsta?ych w zwi?zku z rejestrem kolejowym jest, o ile jest to prawnie dopuszczalne, 50126 Bergheim Erft. Stan 02.05. 2021 godzina 13:01 zmiana Zastrze?enie I Holger Schmitz nie ponosi odpowiedzialno?ci za linki zewn?trzne przej??. Ponadto u?ytkownicy ponosz? wy??czn? odpowiedzialno?? za swoje tre?ci Og?oszenie(a) odpowiedzialne! Je?li usuniesz swoje og?oszenie (og?oszenia) samodzielnie po sprzeda?y artyku?u, jest to bezp?atne, ale je?li zlecisz kolejowej bazie danych usuni?cie og?oszenia, zostanie naliczona op?ata w wysoko?ci 5 € za og?oszenie. Faktur? PDF otrzymasz w wiadomo?ci e-mail zapisanej w og?oszeniu. WA?NY!! Darmowy czat, skorzystaj z forum. Mo?esz równie? reklamowa? si? jak zwykle indywidualnie.Reklama od kwoty sprzeda?y od 0 do 9,99 € kosztuje 0,85 € / za reklam?, a tylko 6% od kwoty sprzeda?y 10,00 €. Pierwsza edycja na reklam? kosztuje 10%, a potem jest bezp?atna dla tej samej reklamy. W przypadku przetworzenia reklamy bez kuponu rabatowego naliczane jest 10% kosztów. Je?li og?oszenie zostanie umieszczone z kuponem rabatowym, podczas edycji og?oszenia zostanie naliczone 10% kwoty sprzeda?y. Faktur? z systemu otrzymasz e-mailem. Edytuj zadeklarowane i zaakceptowane op?aty za aukcj?, wyra?aj?c zgod? na warunki. Plik karty kolejowej wyja?nia koszty poniesione podczas edycji og?oszenia. 1. Mo?liwo?? Je?eli og?oszenie jest umieszczone z kuponem rabatowym, 10% spada podczas edycji og?oszenia Faktur? z systemu otrzymasz e-mailem. . W przypadku zmiany kwoty sprzeda?y zostanie naliczone 10% nowej ceny i otrzymasz faktur? e-mail, któr? mo?esz op?aci? na fakturze jednorazowym poleceniem zap?aty. Druga mo?liwo?? Umie?? og?oszenie z kuponem rabatowym. Edycja og?oszenia bez zmiany kwoty sprzeda?y kosztuje 10% kwoty sprzeda?y. W przypadku zmiany kwoty sprzeda?y zostanie naliczone 10% nowej ceny i otrzymasz faktur? e-mail, któr? mo?esz op?aci? na fakturze jednorazowym poleceniem zap?aty. 3. W przypadku og?oszenia og?oszonego z importem CSV i edycji og?oszenia bez lub ze zmian? kwoty sprzeda?y, edycja jest odp?atna. System pobierze 10% (kwoty sprzeda?y) i natychmiast otrzymasz faktur? e-mailem. Zadzwo? do tego online, a mo?esz zap?aci? natychmiast jedn? z 8 metod p?atno?ci! Wa?ne jest, aby obraz html znikn??, ale mo?esz doda? maksymalnie 9 obrazów z komputera i 2 pdf Usu? og?oszenia starsze ni? 5 lat, poniewa? mo?na za?o?y?, ?e przedmiot (y) jest (s?) ju? sprzedany. Je?li konto indeksowe ma zosta? usuni?te, kosztuje 5 euro. Numery na stronie z nadrukiem. Plik .CSV (z reklamami) mo?e zosta? zlecony do usuni?cia, kosztuje tylko 30,00 €. Regulaminem potwierdzasz, ?e posiadasz wszystkie licencje i prawa do wszystkich obrazów (zdj??). W przypadku naruszenia regulaminu potwierdzasz, ?e poniesiesz wszystkie koszty prawników i s?dów. Mo?esz edytowa? i usuwa? jak zwykle. Je?li musz? to usun??, kosztuje 30,00 € netto VAT ID DE299334982 za plik CSV zgodnie z rozporz?dzeniem dla ma?ych firm (§ 19 ust. 1 UStG) Handlowcy platform uwa?aj: operatorzy rynku ??daj? teraz certyfikatów zgodnie z § 22f UStG. Uwaga dla sprzedawców platformy: operatorzy platform handlowych ??daj? teraz za?wiadcze? zgodnie z § 22f UStG. Akceptuj?c warunki ( bilet kolejowy) sprzedawca ponosi odpowiedzialno??, je?li urz?d skarbowy nie przed?o?y? na adres support@ ?adnego za?wiadczenia § 22f UStG eisenbahnkartei.de. * Zgodnie z rozporz?dzeniem dotycz?cym ma?ych firm (§ 19 Abs. 1 UStG) nie pobieramy podatku od sprzeda?y i w zwi?zku z tym go nie wykazujemy. Akceptuj?c regulamin ( bilet kolejowy), sprzedawca ponosi odpowiedzialno??, je?li urz?d skarbowy nie dostarczy? za?wiadczenie § 22f UStG na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . * Zgodnie z rozporz?dzeniem dotycz?cym ma?ych firm (§ 19 Abs. 1 UStG) nie pobieramy podatku od sprzeda?y i w zwi?zku z tym go nie wykazujemy. Klauzula salwatoryjna W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy s? w ca?o?ci lub w cz??ci nieskuteczne lub niewa?ne lub stan? si? w ca?o?ci lub w cz??ci nieskuteczne lub niewa?ne w wyniku zmiany sytuacji prawnej, orzeczenia s?du najwy?szego lub w jakikolwiek inny sposób, lub je?eli niniejsza umowa zawiera luki , strony zgadzaj? si?, ?e pozosta?e postanowienia niniejszej umowy pozostaj? nienaruszone i wa?ne. W takim przypadku strony umowy zobowi?zuj? si?, kieruj?c si? zasad? dobrej wiary, zast?pi? nieskuteczne postanowienie postanowieniem skutecznym, które jest jak najbardziej zbli?one do znaczenia i celu postanowienia nieskutecznego i które ma przyj?? strony w momencie zawarcia umowy,gdyby znali lub przewidywali nieskuteczno?? lub niewa?no??. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa ta zawiera luk?. Zgadzasz si? z regulaminem, a prawo do odst?pienia wygasa wraz z utworzeniem reklamy. Regulamin mo?e ulec zmianie, a data jest zawsze uwzgl?dniona. Musisz upewni? si?, ?e raz zapozna?e? si? z aktualnymi warunkami. Zmiana 12.06.2020 14:12 Wa?ne... Zamieszczaj?c i edytuj?c og?oszenie , ustaw zdj?cie do usuni?cia tutaj , w polach, w których zdj?cie nie jest dodawane. W kategoriach modeli kolejowych i modeli samochodów - MA?E REKLAMA , inne przedmioty eBay mo?na równie? umieszcza? za po?rednictwem importu plików kolejowych oraz modeli kolejowych i akcesoriów. Niedozwolone w przypadku reklamy indywidualnej! Wy?lij e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , je?li chcesz zosta? zaimportowany do kategorii Modele kolejowe i modele samochodów - MA?E REKLAMA. https://www.eisenbahnkartei.de/index.php/de/eisenbahnkartei-ebay-export.html mo?na znale?? na górze www.eisenbahnkartei.de w czarnym pasku. Niedozwolone w przypadku reklamy indywidualnej! Poniewa? tylko modele poci?gów i akcesoria. We wszystkich pozosta?ych kategoriach tylko modele poci?gów i akcesoria. Lub z oryginalnymi liniami kolejowymi tylko w skali 1: 1. W przypadku narusze? konto zostanie zablokowane, a 50 € za og?oszenie zostanie doliczone do op?aty za og?oszenie. § Filtr przesy?ania Warto te? wiedzie?: Niektóre platformy nie s? obj?te przepisami art. 13 (obecnie art. 17). Nale?? do nich mi?dzy innymi encyklopedie internetowe non-profit, takie jak Wikipedia, niektóre us?ugi w chmurze i internetowe rynki. Teraz, gdy w Parlamencie Europejskim odby?o si? g?osowanie nad dyrektyw? o reformie prawa autorskiego, czeka na zatwierdzenie jedynie Rada. Je?li tak si? stanie, co mo?na przypuszcza?, pa?stwa cz?onkowskie UE maj? dwa lata (do pocz?tku 2021 r.) na implementacj? przepisów do prawa krajowego. W Niemczech mo?e to by? tak daleko na pocz?tku 2021 roku.