prywatnosc

Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

Bezpiecze?stwo Eisenbahnkartei traktuje ochron? danych osobowych bardzo powa?nie. Poni?ej chcieliby?my pokrótce wyja?ni?, jak Eisenbahnkartei jest ochrona danych, jak chroni? swoje dane i co to oznacza dla ciebie, gdy korzystasz z naszych spersonalizowanych us?ug. Zasadniczo dla Eisenbahnkartei ?e ochrona prywatno?ci jest spraw? najwy?szej wagi. W zwi?zku z tym, zgodno?? z przepisami o ochronie danych osobowych jest spraw? oczywist?. Ponadto, wa?ne jest dla nas, ?e wiesz, w ka?dym momencie, kiedy przechowywa? dane i jak je wykorzystujemy. Poni?sze zestawienie zawiera informacje o tym, jak mo?emy zapewni? t? ochron? i jakiego rodzaju dane s? zbierane w jakim celu. Co to s? dane osobowe? Przede wszystkim chcieliby?my wyja?ni?, co nale?y rozumie? pod Eisenbahnkartei danych osobowych. "Personal informacje o identyfikatorze" to informacje, które mog? by? wykorzystane bezpo?rednio w celu ustalenia to?samo?ci. Obejmuje to informacje takie jak imi? i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Informacje, które nie jest bezpo?rednio zwi?zany z prawdziwej to?samo?ci, np. Jako ulubione strony internetowe lub liczba u?ytkowników strony, aby nie by? obj?te gwarancj?. W przypadku zbierania danych osobowych? Eisenbahnkartei prosi Ci? o imi? i nazwisko, imi? oraz inne dane osobowe, kiedy wychodzisz z jednego z naszych spersonalizowanych us?ug takich. B. rejestracji biuletynu. Mamy równie? za??da? takich informacji przy ubieganiu si? o logowaniu. Dane te s? przechowywane w Eisenbahnkartei na specjalnie chronionym serwerze w Niemczech, gdzie b?d? gromadzone wszystkie informacje wy??cznie do swojej to?samo?ci z nami, gdy podasz go jawnie dost?pne. Mo?emy ujawni? dane osobowe osobom trzecim? Nie b?dziemy udost?pnia? danych osobowych bez wyra?nej i odwo?alnego zgody osobom trzecim, chyba ?e jeste?my zobowi?zani Ze wzgl?dów prawnych, aby to zrobi?. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? Wyst?p o login lub oddawane zamówienie biuletynu, informacje tak osobiste s? przesy?ane do nas. Tak wi?c nie wpa?? w niepowo?ane r?ce, mo?emy zaszyfrowa? go z procesem SSL. Jest to obecnie najbezpieczniejsza i najbardziej rozpowszechnion? metod? transmisji w Internecie. To jest zawsze stosowany, gdy poufne dane s? transmitowane. Co to s? pliki cookie? Na stronach internetowych w kilku miejscach tak zwanych ciasteczek. Podaj?, aby nasza oferta bardziej przyjazny dla u?ytkownika, skuteczny i bezpieczniejszy. Cookies to ma?e pliki tekstowe, które s? przekazywane przez stron? internetow? na komputerze podczas przegl?dania strony. Nasze strony u?ywaj? plików cookie z ró?nych powodów. U?ywamy technologii ciasteczek i adresów IP, aby uzyska? informacje nieosobowe u?ytkowników online i dostarczenie zarejestrowanym u?ytkownikom najlepsze mo?liwe, dostosowane do ich indywidualnych do?wiadcze? online. Technologia cookie pozwala nam dostarcza? tre?ci dostosowanych do zainteresowa? u?ytkownika odwiedzaj?cego. Strony, gdzie zakupy online jest oferowana U?ywamy cookies, aby nagra? pozycje w koszyku i procesu. Zgodnie z obecnym rozwojem technologii przegl?darka ustawianie plików cookie na komputerze ?adnych szkód i nie zawieraj? wirusów. Prawy Do pyta? o przechowywanych danych osobowych lub je leczy?, wystarczy przej?? na nasz email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Eisenbahnkartei Holger Schmitz jest uczestnikiem programu partnerskiego z Amazon UE, który zosta? zaprojektowany w celu zapewnienia ?rodków dla witryn mog? by? uzyskane za pomoc? którego poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de op?at reklamowych.


Polityka prywatno?ci za korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics u?ywa. "Cookies", pliki tekstowe, które s? przechowywane na komputerze i umo?liwiaj? analiz? korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony s? zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie swój adres IP z Google zostanie obci?ty w obr?bie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub innych b?d?cych stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

pe?ny adres IP tylko w wyj?tkowych przypadkach b?d? przekazywane do serwera Google w USA i tam skrócona. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google b?dzie korzysta?a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportów dotycz?cych ruchu na stronach oraz ?wiadczenia innych ze strony internetowej i us?ug internetowych wi??e si? z operatorem strony. Jest realizowana w ramach us?ugi Google Analytics, ?e adres IP nie zostan? po??czone z innymi danymi z Google.

U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z cookies poprzez dostosowanie oprogramowania przegl?darki; Jednak zwracamy uwag?, ?e opcjonalnie mo?na u?y? do ich pe?nym zakresie, w tym przypadku nie wszystkie funkcje na tej stronie internetowej. Mo?na tak?e zapobiega? dane generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie. Twój adres IP) do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobieraj?c dost?pne pod nast?puj?cym wtyczki przegl?darki ??cza i zainstalowa?: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .


Jako alternatyw? do przegl?darki dodatek na lub wewn?trz przegl?darek na urz?dzeniach mobilnych, kliknij ten link, aby unikn?? wykrycia przez Google Analytics na tej stronie w przysz?o?ci (opt-out dzia?a tylko w tej przegl?darce, a tylko dla tej domeny). Oto plik cookie opt-out s? przechowywane na urz?dzeniu. Usun?? wszystkie pliki cookie w tej przegl?darce, trzeba ponownie klikn?? ten link.


Google Analytics
Ze wzgl?du na obecn? rekomendacj? BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) Nale?y zauwa?y?, ?e na stronie internetowej "//www.eisenbahnkartei.de" Google Analytics u?ywa narz?dzia analityki internetowej. Polityka prywatno?ci Google Analytics mo?na znale?? pod nast?puj?cym adresem.

Polityka prywatno?ci Google Analytics


http://www.google.com/intl/de_DE/analytics/learn/privacy.htmlWdro?ony przez funkcje Eisenbahnkartei reklamowych Google Analytics


W jakiej kombinacji Pliki cookie w pliku cookie Google Analytics lub innych identyfikatorów pierwszej partii i ciasteczka firm trzecich jak cookie DoubleClick lub innych danych identyfikacyjnych osób trzecich na mapie kolejowej lub trzecim zastosowa? zewn?trznych


Sposób wy??czanie funkcji Google Analytics reklamowe, na przyk?ad, w ustawieniach wy?wietlacza, ustawienia wy?wietlania dla aplikacji mobilnych lub innych opcji, takich jak konsumpcja aktywacji ziemi NAI


Eisenbahnkartei wskazuje aktualnie dost?pne opcje dla Google Analytics opt-in Web.


zrzeczenie si?


Odpowiedzialno?? za tre??
Zawarto?? tych stron zosta?y stworzone z wielk? staranno?ci?. Za dok?adno??, kompletno?? i aktualno?? tre?ci, nie mo?emy bra? odpowiedzialno?ci.


Jako dostawca us?ug jeste?my odpowiedzialni zgodnie z § 7 1 TMG na w?asne tre?ci na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jeste?my zobowi?zani jako us?ugodawca monitorowania przekazywanych lub gromadzonych informacji, lub do zbadania okoliczno?ci wskazuj?cych na bezprawn? dzia?alno??. Zobowi?zania do usuni?cia lub zablokowania korzystania z informacji w ramach ogólnego prawa pozostaj? nienaruszone. Jednak istotne zobowi?zanie jest mo?liwe jedynie od dnia znajomo?? konkretnego naruszenia. Po otrzymaniu zg?oszenia takich narusze?, b?dziemy niezw?ocznie usuwa? zawarto??.


Odpowiedzialno?? za linki
Nasza strona zawiera linki do zewn?trznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego nie mo?emy przyj?? ?adnej odpowiedzialno?ci za ich tre??. Operator lub operator jest zawsze odpowiedzialny za zawarto?? tych stron. Powi?zane strony zosta?y sprawdzone podczas ??czenia ewentualnych narusze? prawa. Nielegalne zawarto?? w momencie ??czenia. Sta?a kontrola stron jest nieuzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia. Po otrzymaniu zg?oszenia narusze?, b?dziemy niezw?ocznie usuwa? takie linki.


prawo autorskie
Tre?? i dzie?a na tych stronach stworzonych przez operatorów witryn podlegaj? niemieckiemu prawu autorskiemu. wk?ady osób trzecich s? oznaczone jako takie. Kopiowanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie s? dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego u?ytku.

Operatorzy tych stron maj? na celu nale?y przestrzega? lub wykorzystanie w?asnych lub bez licencji dzia?a prawa autorskie innych osób.


prywatno??
Zbiór danych osobowych (takich jak nazwisko, adres lub adresy e-mail) s? podniesione, to w miar? mo?liwo?ci na zasadzie dobrowolno?ci. Korzystanie z ofert i us?ug, o ile to mo?liwe, zawsze bez podania danych osobowych mo?liwe.

Zwracamy uwag?, ?e transmisja danych w Internecie (na przyk?ad, gdy komunikuje si? za po?rednictwem poczty elektronicznej) mo?e mie? luki w zabezpieczeniach. Pe?na ochrona danych przed nieuprawnionym dost?pem osób trzecich nie jest mo?liwe.

Zastosowanie opublikowana pod nadruk obowi?zku przez osoby trzecie do wysy?ania niechcianych reklam i materia?ów informacyjnych jest niniejszym zabronione. Operatorzy witryn WYRA?NIE kroków prawnych w przypadku niezamówionej informacji promocyjnych, takich jak spam e-mail.

?ród?o: http://www.e-recht24.de - porady prawnej u adwokata Sören SiebertPolityka prywatno?ci za korzystanie z Facebooka wtyczek (jak przycisk)

Na naszych stronach wtyczek sieci spo?ecznej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA s? zintegrowane. Wtyczka Facebook, zgadzasz si? na logo Facebook czy "Like Button" ( "Like") na naszej stronie. Przegl?d wtyczek na Facebooku tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Podczas odwiedzania naszych stron, wtyczka ustanawia bezpo?rednie po??czenie mi?dzy przegl?dark? a serwerem Facebook ma swoj? siedzib?. Facebook pobiera te informacje, które masz z adresu IP odwiedzi? nasz? stron?. Je?li klikniesz na Facebooku "Like" przycisk, gdy jeste? zalogowany do konta Facebook, mo?na po??czy? zawarto?ci naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Pozwala to na Facebooku, aby przypisa? swoj? wizyt? na naszych stronach na koncie u?ytkownika. Zwracamy uwag?, ?e my jako dostawcy witryn bez znajomo?ci tre?ci przekazanych danych i korzystania z nich przez Facebook. Aby uzyska? wi?cej informacji, zapoznaj si? z polityk? prywatno?ci na Facebooku http://de-de.facebook.com/policy.php

Je?li nie chcesz, ?e Facebook mo?e przypisa? do odwiedzenia naszej strony do swojego konta u?ytkownika na Facebooku, nale?y wylogowa? si? ze swojego konta na Facebooku.

Polityka prywatno?ci za korzystanie z Twittera

Funkcje serwisu Twitter s? zintegrowane na naszej stronie internetowej. Funkcje te s? oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Poprzez wykorzystanie Twittera i "Re-Tweet" z odwiedzanych stron internetowych s? po??czone z konta Twitter i s? udost?pnione innym u?ytkownikom. Dane te s? równie? przekazywane do Twitter.

Zwracamy uwag?, ?e my jako dostawcy witryn bez znajomo?ci tre?ci przekazanych danych i korzystania z nich za po?rednictwem Twittera. Aby uzyska? wi?cej informacji, zapoznaj si? z polityk? prywatno?ci Twitterze http://twitter.com/privacy .

Ustawienia prywatno?ci na Twitterze, mo?na zmieni? ustawienia konta, na http://twitter.com/account/settings.